Privacyverklaring

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wanneer je de website gebruikt, om informatie vraagt of een dienst afneemt, vraagt Tekstburo Gort om persoonsgegevens. In deze verklaring lees je wat wij met jouw gegevens doen. Tekstburo Gort gaat op een vertrouwelijke wijze met jouw persoonsgegevens om en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Jouw persoonsgegevens worden rechtstreeks aan Tekstburo Gort verstrekt. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij het doorgeven duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
 
Soms verstrekken we gegevens aan bedrijven met wie we samenwerken. Met deze bedrijven zijn overeenkomsten gesloten die het verwerken van de gegevens volgens de AVG regelen.
 
Waarvoor?
Tekstburo Gort gebruikt jouw persoonsgegevens:

Welke gegevens verwerken wij?
Onder andere jouw voor- en achternaam, (e-mail)adres, (mobiele) telefoonnummer en als dat nodig is je functie binnen de organisatie waar je werkt.
 
Grondslagen om gegevens rechtmatig te verwerken:

Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het registreren, bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.
 
Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Gegevensverstrekking zonder jouw toestemming vindt plaats als dat nodig is om de overeenkomst tussen jou en ons uit te kunnen voeren of als wij gegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten verstrekken. 

Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
 
Leveranciers/derden
Als je als leverancier of derde met Tekstburo Gort een contract afsluit en/of aan ons diensten/producten levert, registreren wij jouw naam, bedrijfsnaam, jouw contactgegevens inclusief telefoonnummer, emailadres en jouw functie bij het bedrijf, zodat op de juiste wijze contact met je kan worden gezocht. Deze gegevens leggen wij vast voor huidige en toekomstige leveranties of diensten.
 
Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doelen. Dit is maximaal 7 jaar, tenzij dat langer moet op grond van een wettelijke verplichting. 
 
Beveiliging
Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen.
 
Je hebt het recht om

Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken of om gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Wij stellen bij zo’n verzoek altijd controlevragen om te controleren of je inderdaad de persoon bent die het verzoek doet.
Je ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken een antwoord.
 
Wijzigingen
Tekstburo Gort kan de informatie en de tekst van deze privacyverklaring altijd aanpassen. Wij raden je aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
 
Klacht indienen 
Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan en komen wij er samen niet uit, dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via haar website.
 
Onze contactgegevens/verwerkingsverantwoordelijke
Tekstburo Gort B.V.| Annemies Gort
Pampuszigt 6
1111 TH Diemen
info@tekstburogort.nl
KvK nummer 34259072

10 januari 2022
Kan ik je ergens mee helpen?
Contact
Pampuszigt 6
1111 TH Diemen

info@tekstburogort.nl
Mob: 06 186 31 791
Tekstburo Gort
Wij verzorgen alle soorten teksten: webtekst, nieuwsbrief, persbericht, speech, magazine, column, jaarverslag, beleidsnota en nog veel meer.
Copyright © 2024 Tekstburo Gort
Website: Made by Johan