Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere prijsopgave en overeenkomst tussen Tekstburo Gort B.V., gevestigd te Diemen, hierna te noemen "Tekstburo Gort”, en een klant. De algemene voorwaarden maken een onverbrekelijk onderdeel uit van de overeenkomst(en) ("de overeenkomst”) en worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de klant op verzoek verstrekt. De overeenkomst kan schriftelijk, digitaal, via Whatsapp of mondeling worden afgesloten.
 
De algemene voorwaarden zijn altijd beschikbaar op de website van Tekstburo Gort.
 
Als zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld naar wat bedoeld wordt met de algemene voorwaarden.
 
Artikel 2 Prijsopgaven en kosten
De kosten van de levering van de dienst door Tekstburo Gort worden in rekening gebracht bij de klant en moeten worden betaald door de klant.
 
Tekstburo Gort kan niet aan haar prijsopgaves worden gehouden als de klant in redelijkheid kan begrijpen dat de prijsopgave, of een onderdeel daarvan, een duidelijke vergissing of verkeerde beschrijving bevat.
 
Een samengestelde prijsopgave verplicht Tekstburo Gort niet tot het verrichten van een gedeelte van de levering van de dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige leveringen van diensten.
 
De klant zorgt er voor dat alle gegevens, waarvan Tekstburo Gort aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan de klant in redelijkheid behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor de levering van de dienst, aan Tekstburo Gort worden verstrekt.
 
De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Tekstburo Gort verstrekte informatie.
 
Tekstburo Gort is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Tekstburo Gort is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.
 
Artikel 3 Levering dienst
Voorafgaand aan de levering van de dienst krijgt de klant schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave, met een beschrijving van de door Tekstburo Gort uit te voeren werkzaamheden.
 
Tekstburo Gort heeft het recht om de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de levering stop te zetten, als de klant de (betalings)verplichtingen uit de levering van de dienst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of als na het sluiten van de overeenkomst Tekstburo Gort omstandigheden heeft vernomen die goede reden geven om te vermoeden dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen, of als door de vertraging aan de kant van de klant niet langer van Tekstburo Gort kan worden gevraagd dat zij de levering van de dienst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen.
 
Als Tekstburo Gort tot opschorting of stopzetting overgaat, hoeft zij op geen enkele wijze schade en kosten te betalen die daardoor zijn ontstaan.
 
Als de stopzetting aan de klant is toe te rekenen, heeft Tekstburo Gort recht op vergoeding van de schade, waaronder ook directe en indirecte kosten.
 
Artikel 4 Overmacht
Tekstburo Gort is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de klant als zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en ook niet volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daaronder in de wet en jurisprudentie wordt bedoeld, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Tekstburo Gort geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Tekstburo Gort haar verplichtingen niet kan nakomen.
 
Artikel 5 Betaling en incassokosten
Afspraken voor levering van diensten als het geven van trainingen of workshops moeten minimaal 24 uur voor de geplande afspraak op werkdagen worden afgezegd. Bij niet of niet tijdige afzegging van de afspraak zal Tekstburo Gort de gereserveerde tijd en kosten volledig in rekening brengen.
 
Betalingen moeten binnen 14 dagen na de datum van de factuur door de klant gebeuren. De door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst tot betaling van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens tot betaling van opeisbare facturen die het langst open staan. Dit geldt ook als de klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. Tekstburo Gort heeft altijd het recht om onmiddellijke en/of contante betaling te vragen.
 
Als de klant in gebreke blijft in het op tijd betalen van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van betaling van het volledig verschuldigde bedrag.
 
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Klachten over facturen moeten binnen 7 dagen na factuurdatum bij Tekstburo Gort schriftelijk worden ingediend, anders wordt er vanuit gegaan dat de klant de factuur als juist heeft geaccepteerd. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan.
 
Als de klant in gebreke of in verzuim is in het (op tijd) betalen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten om voldoening buiten rechte te krijgen voor rekening van de klant.
 
Artikel 6 Aansprakelijkheid
Als Tekstburo Gort aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
 
De aansprakelijkheid van Tekstburo Gort is beperkt tot maximaal het bedrag van de betreffende factuur, en is altijd beperkt tot het bedrag waarop de door Tekstburo Gort afgesloten beroeps-/ bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Tekstburo Gort onder deze verzekering. 
Tekstburo Gort is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tekstburo Gort is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.
 
Tekstburo Gort is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tekstburo Gort.
 
Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tekstburo Gort partij is, is Nederlands recht van toepassing. 
Eventuele geschillen voortvloeiend uit en/of verband houdend met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.
 
Tekstburo Gort B.V. | Annemies Gort
KvK nummer 34259072
11 januari 2022
Kan ik je ergens mee helpen?
Contact
Pampuszigt 6
1111 TH Diemen

info@tekstburogort.nl
Mob: 06 186 31 791
Tekstburo Gort
Wij verzorgen alle soorten teksten: webtekst, nieuwsbrief, persbericht, speech, magazine, column, jaarverslag, beleidsnota en nog veel meer.
Copyright © 2024 Tekstburo Gort
Website: Made by Johan